Zingeving

Er zijn vaste activiteiten en door de leden georganiseerde activiteiten.
Heb je zelf een idee om een cursus, lezing of bijeenkomst te organiseren over een onderwerp: meld dat dan op ons emailadres: info@vechtseplussers.nl en wij helpen je het uit te voeren.

LEZING ‘GEZOND EN GELUKKIG’: Positieve Gezondheid

Door Irmgard Michielsen. Datum: dinsdag 20 september 19.30 uur, inloop 19.00 uur Locatie: Vechtstreekmuseum, Diependaalsedijk 19b, 3601 GH Maarssen. Kosten: voor leden €6 inclusief consumptie, en €8 voor niet-leden. Contant of via bankapp te voldoen.

Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Het gaat ook over meedoen, kwaliteit van leven en zingeving ervaren. In deze lezing staat het concept Positieve Gezondheid centraal. De nadruk ligt niet op ziekte, maar op het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

Toen Machteld Huber, voormalig onderzoeker en huisarts, zelf ziek werd, merkte ze hoe verschillend patiënten en behandelaars denken over gezondheid. Op basis van haar eigen ervaringen met ziekte en herstel ontwikkelde Huber in 2011 een nieuwe definitie van gezondheid: ‘het vermogen je aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Huber werkte deze nieuwe definitie verder uit onder de naam Positieve gezondheid. Tijdens deze lezing gaan we in op het omgaan met de vele uitdagingen in het leven. Uitdagingen die een beroep doen op onze veerkracht, maar waar we niet alleen voor hoeven te staan. Samen gezonder ouder in Stichtse Vecht!

Voor verdere info: www.positievegezondheid.nl en https://seniorenraadsv.nl/onze-droom/

Opgeven via info@vechtseplussers.nl

Informatieve avond rond digitale nalatenschap

Datum: vrijdag 7 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie: Afscheidskamer Maarssenbroek, Reigerskamp 611 Maarssenbroek Lodewijk Bogaard (bogaarduitvaarten.nl) en Monique Kaldenbach (kaldenbachuitvaartzorg.nl), organiseren een informatieve avond rond digitale nalatenschap, waar ze u graag voor uitnodigen.

Waarover? Nooit geweten dat het belangrijk is om een telefoonabonnement van een overleden dierbare niet direct op te zeggen? Of dat telefoonfabrikanten nooit het wachtwoord van een telefoon of laptop zullen geven. In de presentatie behandelen we dit soort vragen. Want wat blijft er online achter als iemand komt te overlijden? En hoe wordt identiteitsfraude voorkomen met gegevens van iemand die is overleden?

Wie? Sander van der Meer van Digital Life Legacy geeft een levendige presentatie waar emotie en humor elkaar afwisselen met recente voorbeelden en praktische tips die je nu al aan het denken zetten. Ook wij kunnen u vragen beantwoorden en informatie geven over onze ondernemingen.

Aanmelden : U kunt zich aanmelden voor deze avond door een mail te sturen naar info@bogaarduitvaarten.nl vóór 3 oktober. Als u vragen heeft kunt u ons ook bellen: Lodewijk Bogaard: tel.06-42661783 of Monique Kaldenbach tel. 06-57998595

CREATIEVE GESPREKSGROEP over “Hoe wil ik oud worden”? 
Wat betekent voor mij “voltooid leven?  ******* UITGESTELD WEGENS ZIEKTE.

Het Filosofisch Café

Het Filosofisch Café is een bijeenkomst van nieuwsgierige mensen die het aandurven niet alleen wijzer te worden door te lezen, maar ook door naar anderen te luisteren en hun eigen ideeën te toetsen aan die van anderen. Dit staat of valt met een open dialoog, het naar elkaar luisteren, het stellen van vragen en het rationeel  argumenteren. Lichte humor, zelfspot en het doorbreken van (eigen) vanzelfsprekendheden zijn daarbij belangrijke ingrediënten.

Het filosofisch café is:

 • plezier beleven aan de kennismaking met de denkbeelden (geen loze meningen) van anderen op het gebied van maatschappij en samenleving;
 • plezier willen beleven aan de dialoog met het denken van anderen;
 • dat plezier er op gericht is andere zienswijzen te leren kennen en wijzer te worden;
 • dat de activiteit van luisteren, praten, bevragen en logisch nadenken over alledaagse onderwerpen, voor mensen zoals jij en ik wordt ingebracht;
 • dat de werkwijze van het filosofisch café is: het onder woorden brengen van gedachten;
 • dat de uitkomst is dat door de dialoog deelnemers meer inzicht krijgen en wellicht wijzer worden.

Kortom, een serieuze doch niet al te zware bijeenkomst afgewisseld met gezelligheid, een drankje en wellicht in de toekomst een muzikaal intermezzo. Daarmee is een filosofisch café te vergelijken met een goed gesprek, waarbij meningsvorming veel belangrijker is dan meningsuiting. Een andere naam zou dan ook kunnen zijn ‘gedachten café’.

Hoe gaan we met elkaar in gesprek?

 • er is één gespreksleider die verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken, waaronder het naleven van de spelregels;
 • gesprekken gaan aan de hand van een vooraf bekend gemaakt thema, aangevuld met ‘stellingen’ over dat thema, in te brengen door een of twee deelnemers die ook het thema hebben aangereikt;
 • een gesprek begint met een korte inleiding (ca. 5 minuten) van een of beide inbrengers over het thema en de bijbehorende stellingen;
 • vervolgens reageren de deelnemers, op de stellingen en op hetgeen naar voren wordt gebracht;
 • een gesprek duurt ¾ à 1 uur. Na een pauze volgt een tweede gesprek van weer ¾ à 1 uur. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel;
 • de groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 15 personen;
 • alle deelnemers zijn even belangrijk, ongeacht hun zienswijze op of benadering van het thema;
 • samen kiezen de deelnemers een gespreksthema voor de volgende keer.

Locatie: Parochiehuis De Eenhoorn, Breedstraat 1, Maarssen. Kosten: €7,50. Opgeven: info@vechtseplussers.nl

Training Samenkracht

Samen Ouder Worden is een zelfstandig programma in het kader van het Programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Het programma Samen Ouder Worden zet in op nieuwe samenwerkingen met ouderen, met vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de gemeente en met beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. De aanpakken kunnen per context verschillend zijn, maar in alle aanpakken is de inzet van vrijwilligers essentieel. Daarbij worden ook de ouderen zelf uitdrukkelijk uitgenodigd om zelf als vrijwilliger bij te dragen aan een zinvol(ler) leven voor ouderen.

Samenkracht is een groepsinterventie, een leeractiviteit gericht op zinervaring en participatie van ouderen. Het motto is ‘Ertoe doen, meedoen en van betekenis zijn’. Een traject Samenkracht bestaat uit: – Bijeenkomsten van de initiatiefgroep (inhoud, organisatie, werving) – Ateliers met de deelnemers (telkens in een serie van 2 bijeenkomsten) – Vervolgactiviteiten, naar keuze van (delen van de groep) deelnemers De ondersteuning van de Samenkracht trajecten gebeurt door moderators. Deze rol houdt niet alleen gespreksleiding in, maar ook organisatie, coördinatie van werving, coaching van deelnemers, het motiveren van deelnemers voor vervolgactiviteiten. Samenkracht moderators worden getraind door leden van het land.

Samenkracht heeft als missie dat ouderen zich (weer) volwaardige leden van de samenleving voelen, dat zij ertoe doen en dat zij van betekenis zijn. Samenkracht richt zich daarom ook op de maatschappij. Als de maatschappij, de leefwereld om ouderen heen, geen beroep op hen doet, kan de geefkracht van ouderen niet gedijen. Zolang de samenleving ouderen vooral bestempeld als kwetsbaar, een grijze golf die vooral veel kost, mensen waar je voor moet zorgen, kunnen ouderen hun betekenisvolle rol niet goed invullen. Wederkerigheid en bewustzijn van ‘ik in relatie tot mijn omgeving’ zijn basiselementen van Samenkracht die bijdragen aan een leeftijdsvriendelijke samenleving. Daarom doen aan de Samenkracht ateliers ook niet alleen ouderen mee, maar ook anderen uit de wijk, bijvoorbeeld werkers in de wijk, jongeren, ondernemers.

Deze training wordt gratis aangeboden, in het kader van Samen Ouder Worden. De data voor de training zijn: 6 oktober en 3 november​ 2022. De trainingen vinden live op een trainingslocatie in Utrecht plaats. Voor verdere info en aanmeldingen: Petra Zeverboom p.zeverboom@nov.nl